วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

การใช้ Can


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะนี้จบแล้ว น้องๆ สามารถ
1.บอกความหมาย ของคำว่า Can ได้ถูกต้อง
2 สร้างประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ด้วยการใช้ Can
ได้ถูกต้อง

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ Can

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. Can a dog swim in the pool?
a. No, it can’t.
b. Yes, it can.
c. Yes, it can't.

2. A: Can you swim ? B: ……………………….
a. No, it can’ t.
b. Yes, I can.
c. you can swim

3. Can a lion fly?
a. It can fly.
b. Yes, it can.
c. No, it can’t fly.

4. A: …………………………………………… B: Yes she can.
a.Can she speak English? b.Can he play ping-pong?
c.What can you do with a shirt?

5. A:Can he drive a car ? B: ………………………….
a. Yes I can.
b. No, we can’ t.
c. Yes he can not.

6. The cow __________ fly.
a. no b. don’t
c. not can d. can not

7. _________we read English book?
a.Is
b.Can’t
c.Can

8. ______ they walk to school?
a. Can
b. Can’t
c. Is

9. They ____________ work very well.
a. are
b. does
c. can

10. The birds _________ drive a car.
a. can not b. doesn’t
c. can d. not can


can

can
เป็นกริยาช่วย แปลว่า สามารถ หรือ ทำได้ ใช้ได้กับประธานทุกตัว และไม่มีการเติม S ที่กริยานั้นๆ เราใช้ can นำหน้าคำกริยาช่องที่ 1
(สิ่งที่ต้องจำคือ คำว่า can ถ้าเป็นคำนามก็ต้องหมายถึง กระป๋อง )
การใช้ Can เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาเท่านั้น
มีลักษณะโครงสร้างของประโยคดังนี้:
ประธาน + can + กริยาช่องที่ 1
ตัวอย่างเช่น
Thay can speak English?
Sue can swim .
Marry can play the football.
We can play football .
He can dance .
Jam and Tom can do their homework.
You can sing a song very well.
The birds can fly


can ในประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถาม
ประโยคปฏิเสธ ทำได้โดยเติม not หลัง can ตามรูปแบบประโยคดังนี้.
ประธาน + can + not +กริยาช่อง 1
ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า: Sue can cook food.
ประโยคปฏิเสธ : Sue cannot cook food.
เขียนรูปย่อดังนี้ : Sue can’t cook food.

ประโยคบอกเล่า : Lucy can sing a song .
ประโยคปฏิเสธ : Lucy cannot sing a song .
เขียนรูปย่อดังนี้ : Lucy can’t sing a song .

ประโยคบอกเล่า : She can swim .
ประโยคปฏิเสธ : she can not swim .
เขียนรูปย่อดังนี้ : she can't swim.

ประโยคบอกเล่า : I can run .
ประโยคปฏิเสธ : I can not run .
เขียนรูปย่อดังนี้ : I can't run.


การใช้ Can ในประโยคคำถาม
ประโยคคำถาม ทำได้ง่ายมากค่ะ โดยการนำ Can มาวางไว้หน้าประโยค แล้วใส่เครื่องหมาย ? ท้ายประโยคนั้น ตามรูปแบบประโยคดังนี้
Can + ประธาน + กริยาช่อง 1 +....ส่วนขยาย...+ ?

ประโยคบอกเล่า :He can ride a horse.
ประโยคคำถาม : Can he ride a horse ?
ประโยคบอกเล่า : She can draw the picture.
ประโยคคำถาม : Can she draw the picture?
ประโยคบอกเล่า : They can dance .
ประโยคคำถาม : Can they dance?
ประโยคบอกเล่า :She can speakEnglish. ประโยคคำถาม : Can she speak English? ประโยคบอกเล่า: Sue can play football. ประโยคคำถาม: Can Sue play football?


การตอบคำถามที่ขึ้นต้น Can ซึ่งสามารถตอบได้ด้วย
Yes หรือ No ดังรูปประโยคต่อไปนี้
- Yes + ประธาน + Can
- No + ประธาน + can not
ตัวอย่าง
คำถาม : Can you drive a car?
คำตอบ : Yes, I can.
: No, I cannot.
รูปย่อ : No, I can’t.

คำถาม : Can she play badminton?
คำตอบ : Yes, she can.
: No, she cannot.
รูปย่อ : No, she can’t

คำถาม : Can you speak English?
คำตอบ: Yes, I can.
No, I can not.
รูปย่อ: No, I can't

แบบฝึกหัดที่ 1
จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

1. Joy __________ drive a car.
a. no
b. don’t
c. not can
d. can not

2. We_________ swim.
a. isn’t
b. are not
c. can not
d. no can

3. The birds _________ fly.
a. can not
b. doesn’t
c. do not
d. not can

4. He _________ play computer.
a. can not
b. not can
c. can no
d. no can

5. They__________ draw picture.
a. not
b. can’t
c. no can
d. not can

6. The cow __________ fly.
a. no
b. don’t
c. not can
d. can not

7. A snake_________ walk.
a. can’t
b. not
c. no can
d. can

8. The birds _________ drive a car.
a. can not
b. doesn’t
c. can
d. not can

9. The baby _________ ride a horse.
a. can
b. can not
c. can no
d. no can

10. We__________ sing this song because it’s too long.
a. not
b. can
c. can’t
d. not can


แบบฝึกหัดที่ 2
จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม

1. _________she play basketball?
a. Can she play basketball?
b. can she play basketball?
c. Do she play basketball?
d. No, she play basketball?

2. _________you go to the party tonight?
a. Can’t I go to the party tonight?
b. No, I go to the party tonight?
c. Don’t I go to the party tonight?
d. Can I go to the party tonight?

3. The cats can swim.
a. Is the cats can swim?
b. Does the cats can swim?
c. Can the cats swim?
d. Can the cats not swim?

4. He can play computer.
a. Are he can play computer?
b. Do he can play computer?
c. Can he play computer?
d. Am he can play computer?

5. _________you speak English very well?
a. Is
b. Can
c. Does
d. Are

6. _________she draw a picture?
a.Can
b.can
c.Do
d.No,

7. _________we walk to the market?
a.Can’t
b.No,
c.Don’t
d.Can

8. _________ the ducks swim?
a.Is
b.Does
c.Can
d.Do

9. _________ he play computer?
a.Are
b.Do
c.Can
d is

10. _________they read English book?
a.Is
b.Can
c.Does
d.Are


แบบทดสอบหลังเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ Can
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. A: Can Sam play football ? B: ………………………………..
aYes I can.
b.Yes, he can
c.No, I can’t.
d.No, he can.

2. A: Can you swim? B: ………………………..
a.No, it can’ t.
b.Yes, I can.
c.you can swim.
d.No, you can .

3. Can a bird fly ?
a.Yes, it can.
b.No, It can no fly.
c.No, it can’t fly.
d.It can walk.

4. A: Can you drive a car? B: …………………………
a.No, he can’t.
b.No, we can’ t.
c.Yes he can.
d.Yes, I can.

5. A: ………………………………………………… B: Yes I can.
a.Can he play ping-pong?
b.What can you do with a shirt?
c.Can you speak English?
d.Who can we see at school?

6. They ____________ work very well.
a.are
b.does
c.can
d.is not

7. My father ___________cook.
a.aren’t
b.can’t
c.doesn’t
d.didn’t

8. _________we read English book?
a.Is
b.Does
c.Can’t
d.Can

9. ______ they walk to school?
a.Can
b.Can’t
c.Is
d.Is not

10. Mary___________ speak Thai.
a.not
b.aren’t
c.can’t
d.is
2 ความคิดเห็น: