วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นามนับได้และนามนับไม่ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องนามนับได้และนามนับไม่ได้

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ

1. ข้อใดหมายถึงกล้วย 6 ผล
a. an apple
b. a banana
c. three apples
d. six bananas

2. ข้อใดหมายถึงลิง 2 ตัว
a. a monkey
b. an monkey
c. two monkeys
d. three monkeys

3. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. books
b. birds
c. milk
d. pen

4. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. radio
b. coffee
c. christina
d. sue

5. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. book
b. salt
c. pineapple
d. policeman

6. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. tomato
b. hand
c. air
d. student

7. ข้อใดเป็นคำนามนับได้
a. bus
b. sand
c. cheese
d. rice

8. ข้อใดเป็นคำนามนับได้
a. tea
b. rock
c. water
d. computer

9. ข้อใดเป็นคำนามผสม
a. toothbrush
b. doctor
c. father
d. fox

10. ข้อใดเป็นคำนามผสม
a. clock
b. mice
c. classroom
d. window

จัดทำโดย นางสาว วีราภรณ์ อุทัยรัมย์


Nouns(คำนาม)

Nouns(คำนาม)แบ่งเป็น 3 ประเภทค่ะ
1. Countable Noun (คำนามนับได้)
2. Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)
3. Compound Noun (คำนามผสม)
ใบความรู้ เรื่องนามนับได้และนามนับไม่ได้
Nous (คำนาม) หมายถึง คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ เช่น
Suree is a teacher. ( คน )
Dick is my dog. ( สัตว์ )
Bangkok Bank is near the station. ( สถานที่ )
คำนามชนิดของ แบ่งตามลักษณะการนำไปใช้ มี 2 ประเภท คือ
1. Countable Noun (คำนามนับได้) สามารถนับจำนวนได้เป็นชิ้น เป็นอัน เป็นตัว เป็นคน แบ่งจำนวนหนึ่ง สอง สาม หรือเป็นร้อย พัน หมื่น เป็นต้น ทำเป็นรูปพหูพจน์ได้
นามนับได้แบ่งเป็น
1. คน เช่น teacher , farmer , doctor , woman , student
2. สัตว์ เช่น bird , dog , duck , tiger , rabbit
3. พืช เช่น tree , mango , orange , papaya , rose
4. สิ่งของ เช่น pen , table , ball , car , book
5. สถานที่ เช่น school , house , road , market , hotel
Countable nouns ( นามนับได้ )
ตัวอย่างเช่น ( a ) car ( a ) man ( a ) key ( a ) house ( a ) flower ( a ) idea ( an ) accident

เราจะใช้ one / two / three ( ฯลฯ ) + countable nouns ( สามารถนับได้ ) ดังนี้

one car, two car, three men, four houses

Countable nouns เป็น singular ( เอกพจน์ ) หรือ plular ( พหูพจน์ ) ก็ได้เช่น

singular : a car my car the car ฯลฯ

plular : cars two cars the cars some cars many cars ฯลฯ

· I’ve got a car.

· There aren’t many cars in the car park.

· New cars are very expensive.

จะใช้นามที่เป็น singular ( car / house / key ฯลฯ ) โดด ๆ ไม่ได้ ต้องใช้ a / an นำหน้า

· We can’t get in without a key. ( ไม่ใช่ ‘withount key’ )


2. Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)
ไม่สามารถนับจำนวนได้ คำนามชนิดนี้จะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ แต่ก็สามารถบอกปริมาณได้ด้วยการใส่ภาชนะ
นามนับไม่ได้แบ่งเป็น
1. อาหาร เช่น salt , rice , sugar , food , bread
2. เครื่องดื่ม เช่น ice , coffee , milk , tea , water
3. โลหะ แร่ เช่น gold , copper , iron , coal , lead
4. แก๊ซ เช่น air , smoke , fog , oxygen , hydrogen
5. คำนามอื่นๆ เช่น paper , love , soap , snow , music

Uncountable nouns ( นามนับไม่ได้ )
ตัวอย่างเช่น water air rice salt plastic money music tennis
Water salt money music

จะใช้ one / two / three ( ฯลฯ ) + สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เช่น one water two musics

Uncountable nouns มีรูปเดียว เช่น

money the money my money some money much money ฯลฯ

· I’ve got some money.

· There isn’t much moey in the box.

· Money isn’t everything.

จะใช้ a / an + uncountable nouns ไม่ได้เช่น a money a music

แต่จะใช้ a piece of …/ a glass of… ฯลฯ + uncountable nouns ได้ เช่น

a glass of water a can of oil a bar of chocolate

a piece of cheese a bottle of milk a piece of music

a bowl of rice a cup of coffee a game of tennis
Question Words หมายถึง คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถาม ซึ่งต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย " W " และ " H " ได้แก่
What ( อะไร )

Where ( ที่ไหน )

When ( เมื่อไร )

Why ( ทำไม )

Who ( ใคร )

Whom ( ใคร )

Whose ( ของใคร )

Which ( อันไหน )

How ( อย่างไร )
What ( อะไร ) ใช้กับประโยคต่างๆดังนี้ คือ
1. ถามเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น
What is that ? ( นั่นคืออะไร )
It is a toy car. ( มันคือรถยนต์เด็กเล่น )
2. ถามเกี่ยวกับอาชีพ เช่น
What does he do ? ( เขาทำงานอะไร )
He is a teacher. ( เขาเป็นคุณครู )
3. ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
What time is it ? ( มันเป็นเวลากี่นาฬิกา )
It is ten o'clock. ( มันเป็นเวลา 10 นาฬิกา )
Where ( ที่ไหน ) ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่น
Where is she going ? ( เธอกำลังไปไหน )
When ( เมื่อใด , เมื่อไร ) ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
When do you get up ? ( คุณตื่นนอนเวลากี่โมง )
Why ( ทำไม ) ใช้ถามหาเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เช่น
Why is he sad ? ( ทำไมเขาเศร้า )
Who ( ใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล ส่วนคำตอบมักเป็นชื่อคน เช่น
Who broke the glass ? ( ใครทำแก้วแตก )
Suda did. ( สุดาเป็นผู้ทำ )
Whom ( ใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลเช่นกัน แต่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น
Whom do you want to meet ? ( คุณต้องการพบใคร )
หมายเหตุ
อาจใช้ Who แทน Whom ได้ เช่น
Who do want to meet ?
Whose ( ของใคร ) ใช้ถามบุคคล ในการเป็นเจ้าของ เช่น
Whose house is this ? ( บ้านหลังนี้เป็นของใคร )
การตอบคำถาม Whose ต้องระบุชื่อ เช่น
It is Mary's house. ( มันเป็นบ้านของแมรี่ )
Which ( อันไหน,สิ่งไหน,คนไหน ) ใช้ถามเกี่ยวกับการเลือก เช่น
Which book is better ? ( หนังสือเล่มไหนดีกว่ากัน )
How ( อย่างไร ) ใช้ถามลักษณะอาการ วิธีการ เช่น
How do you go to school ? ( เธอไปโรงเรียนอย่างไร )
------------------------------------------------------------------------------
แบบฝึกหัด

use some, a, an, for these nouns.
Matching exercise
soda an
hamburger some
juice a
pizza and
rice a
soup a
apple some
chicken some
sandwich a
orange a
แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ

1. ข้อใดหมายถึงกล้วย 3 ผล

a. an apple
b. a banana
c. three apples
d. three bananas
2. ข้อใดหมายถึงลิง 1 ตัว
a. a monkey
b. an monkey
c. two monkeys
d. three monkeys
3. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. books
b. birds
c. milk
d. rose

4. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. radio
b. coffee
c. king
d. John

5. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. frog
b. salt
c. pineapple
d. policeman

6. ข้อใดเป็นคำนามนับไม่ได้
a. tomato
b. hand
c. air
d. student

7. ข้อใดเป็นคำนามนับได้
a. bus
b. sand
c. cheese
d. rice

8. ข้อใดเป็นคำนามนับได้
a. tea
b. rock
c. water
d. computer

9. ข้อใดเป็นคำนามผสม

a. toothbrush
b. doctor
c. father
d. fox

10. ข้อใดเป็นคำนามผสม
a. clock
b. mice
c. classroom
d. window

1 ความคิดเห็น:

  1. ดีจังเลยค่่ะ จะไว้ใช้แนะนำลูกอีกช่วงหนึ่ง ขอบคุณมากค่ะ

    ตอบลบ